fbpx

REGULAMIN USŁUGI „BEZPŁATNA KONSULTACJA”

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGA BEZPŁATNA KONSULTACJA
  3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  4. DANE OSOBOWE
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Definicje:

USŁUGODAWCA – Strategic Mind sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 4/98, 02-495, Warszawa, NIP: 5223217207, KRS: 0000945482, e-mail: hello@strategicmind.pl

FORMULARZ ZAPYTANIA – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający skierowania Zapytania przez Usługobiorcę w sprawie Usługi Bezpłatnej Konsultacji.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.strategicmind.pl/polityka-prywatnosci/

POLITYKA COOKIES – informacje dotyczące plików Cookies na Stronie Internetowej, dostępne pod adresem: https://www.strategicmind.pl/polityka-cookies

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

ZAPYTANIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapytania, zawierające zapytanie dotyczące możliwości pozyskania do Usługodawcy Usługi Bezpłatnej Konsultacji.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.strategicmind.pl.

STRONY – Usługodawca i Usługobiorca łącznie.

USŁUGA BEZPŁATNEJ KONSULTACJI – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie w ramach której Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na merytoryczne zapytania zawarte w Zapytaniu.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – w każdym przypadku korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Bezpłatnej Konsultacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.2 Strona Internetowa dostępna jest pod adresem internetowym www.strategicmind.pl i prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Usługobiorcom na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. USŁUGA BEZPŁATNA KONSULTACJA

2.1 W celu skorzystania z Usługi Bezpłatnej Konsultacji Usługobiorca zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy Zapytanie poprzez Formularz Zapytania zawarty na Stronie Internetowej.

2.2 Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Bezpłatna konsultacja” na Stronie Internetowej. Skierowanie Zapytania następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków:

  • wypełnienie Formularza Zapytania,
  • zaakceptowanie Polityki Prywatności oraz Regulaminu,
  • kliknięcie na Stronie Internetowej pod Formularzem Zapytania pola „Wyślij”.

2.3 W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz istotnych okoliczności, których Zapytanie dotyczy, takich jak: Opis problemów, wyzwań oraz celów przed którymi stoi firma w kontekście sprzedaży internetowej.

2.4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Formularza Zapytania oraz przesłania Zapytania: (1) komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.5 Usługa Bezpłatnej Konsultacji świadczona jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu podanego w Zapytaniu.

2.6 Usługa Bezpłatnej Konsultacji jest nieodpłatna.

2.7 Częstotliwość świadczenia Usług Bezpłatnej Konsultacji na rzecz danego Usługobiorcy nie może przekraczać jednego Zapytania w miesiącu kalendarzowym.

2.8 Usługodawca dążył będzie do realizacji Usługi Bezpłatnej Konsultacji niezwłocznie do otrzymaniu Zapytania, jednakże zastrzega, iż opóźnienie w reakcji na Zapytanie może sięgać 5 dni roboczych.

2.9 Usługa Bezpłatnej Konsultacji dotyczyć może jedynie tematów wskazanych w Zapytaniu i w żadnym razie nie może wykraczać poza następujące zagadnienia: Sprzedaż i marketing internetowy, zarządzanie i strategie ecommerce, działania reklamowe, rekrutacje oraz szkolenia.

2.10 W przypadku, gdyby zakres tematyczny podany w Zapytaniu odbiegał od tematów wskazanych w zdaniu poprzednim Usługodawca odrzuci Zapytanie, a Usługa Bezpłatnej Konsultacji nie będzie świadczona.

2.11 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Bezpłatnej Konsultacji rezygnując z przesłania Zapytania, czy też następnie informując o tym Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2.12 Usługodawca zastrzega, iż świadczenie Usługi Bezpłatnej Konsultacji odbywa się w oparciu o informacje przekazane Usługodawcy w Zapytaniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania informacji nieprecyzyjnych lub braku przekazania przez Usługobiorcę wszystkich istotnych informacji dotyczących zagadnień objętych Zapytaniem. Usługodawca nie gwarantuje, iż skorzystanie z Usługi Bezpłatnej Konsultacji pozwoli Usługobiorcy osiągnąć oczekiwany rezultat.

3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1 Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usługi Bezpłatnej Konsultacji oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożone przez Usługobiorcę na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Dzieci Warszawy 4/98, 02-495, Warszawa lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@strategicmind.pl

3.2 Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. DANE OSOBOWE

4.1 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę Usługodawcy jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usługi Bezpłatnej Konsultacji. Usługobiorca nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
4.2 Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowej funkcjonalności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5.2 W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.